Výpočet plochy trojúhelníku

Trojúhelník je geometrický útvar tvořený třemi úsečkami, které spojují tři body, které neleží na jedné přímce. Tyto tři body se nazývají vrcholy trojúhelníku a úsečkové segmenty jsou strany trojúhelníku. Plocha trojúhelníku se vypočítá podle vzorce: součin jeho délky a výšky základny dělený dvěma.Vzorec pro plochu trojúhelníku

.
Základ trojúhelníku:
Výška trojúhelníku:

Klasifikace trojúhelníků

Všechny trojúhelníky lze rozdělit do tří typů:

  • Akutní
  • Tupý
  • Obdélníkové

Druhy trojúhelníků

  • Pokud jsou všechny rohy trojúhelníku ostré, pak se trojúhelník nazývá akutní .
  • Pokud je jeden z rohů trojúhelníku rovný, pak se trojúhelník nazývá obdélníkový. Obě strany tvořící pravý úhel se nazývají nohy a strana naproti pravému úhlu se nazývá přepona.
  • Pokud je jeden z rohů trojúhelníku tupý, pak se trojúhelník nazývá tupý. Ostatní dva rohy jsou zjevně ostré.

Trojúhelníky lze také klasifikovat podle počtu stejných (stejně dlouhých) stran. Jsou to: univerzální, rovnoramenné a rovnostranné.Klasifikace trojúhelníků po stranách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *