Najděte proud, napětí nebo odpor

Tato kalkulačka vám pomůže vypočítat aktuální sílu (I), napětí (U) a odpor (R) v obvodu. Výpočet je založen na Ohmově zákonu. Vyberte hodnotu a vypočtěte ji podle známých parametrů.

.

Určete proud

Napětí (U) Volt:
Odpor (R) Ohm:

Určete hodnotu odporu

Napětí (U) Volt:
Proud (I) Ampér:

Najděte napětí

Proud (I) Ampér:
Odpor (R) Ohm:

Definice a vzorce

    1. Amperáž — fyzikální veličina, která se rovná poměru množství náboje procházejícího povrchem v průběhu času k hodnotě tohoto časového období.
    2. Elektrický odpor — fyzikální veličina charakterizující vlastnost vodiče, která brání průchodu elektrického proudu a rovná se poměru napětí na koncích vodiče k síle proudu, který jím prochází
    3. Napětí — je to elektromotorická síla, která tlačí volné elektrony z jednoho atomu na druhý stejným směrem


    Proudová síla I (ampér) v části elektrického obvodu je přímo úměrná napětí U na koncích sekce a nepřímo úměrná jeho odporu R.