Výpočet plochy kruhu

Prsten je plochý geometrický tvar ohraničený dvěma soustřednými kruhy. Oblast kruhu je definována jako rozdíl mezi plochami kruhů vnitřního a vnějšího poloměru. Oblast kroužku může být také vypočtena vynásobením počtu Pi na čtverec poloviny délky největšího úseku ležícího uvnitř kroužku. To lze dokázat Pythagorovou větou.

.

Najít oblast kruhu přes vnější a vnitřní poloměry

Vnější poloměr kruhu R
Vnitřní poloměr kruhu r

Najít oblast kruhu přes vnější a vnitřní průměry

Vnější průměr D
Vnitřní průměr d

Čtvercové kroužky, přes střední poloměr a šířku kruhu

Šířka kroužku K
Střední poloměr r

Vzorec čtvercového kruhu přes vnější a vnitřní poloměry: S= π(R² – r²) 

Vzorec čtvercové kroužky přes vnější a vnitřní průměry: S= π/4(D² – d²) 

Vzorec čtvercového kruhu přes střední poloměr a šířku: S= 2πrk